Obchodní podmínky

I. Údaje o provozovateli

Adresa provozovatele:
Highland sport s.r.o.
Jihlavská 248 
580 01 Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy

IČO: 26014351
DIČ: CZ26014351

Kontaktní osoba:

Martin Kachlíř
Tel.: +420 608 024 221

Tel. provozovny:

Havlíčkův Brod
+420 569 425 245

E-mail: hb@highland-sport.cz


Bankovní spojení:

 • Česká republika: 78-7948390287 / 0100 Komerční Banka
 • Slovensko: 2623179907 / 1100 Tatra banka

II. Reklamační řád

Vyskytne-li se u zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v záruční době v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není v záručním listu uvedena záruční doba delší. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci i v jiné provozovně patřící Prodávajícímu, nebo v místě sídla Prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu: Highland sport s.r.o., Jihlavská 248, Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy 580 01.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Dále je kupující povinen upřesnit, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že zboží zakoupil u Prodávajícího a kdy zboží zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Prodávající nepřebírá nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace ve lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

Kupující má právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů(popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: Highland sport s.r.o., Jihlavská 248, Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy nebo na e-mailové adrese hb@highland-sport.cz . K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace vyřizuje:
Highland sport s.r.o.
Jihlavská 248
580 01 Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy

 

III. Popis vyřízení objednávky

Potvrzení objednávky
Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží k dispozici, a nejpozději druhý pracovní den Vám zavoláme, objednávku potvrdíme a dohodneme se na nejvhodnější formě doručení zboží. Do našeho telefonického potvrzení můžete objednávku bez jakýchkoli poplatků zrušit. Zboží zasíláme prostřednictvím společností Česká Pošta, PPL, ČD Kurýr. K odesílanému zboží přikládáme daňový doklad (fakturu). Veškeré objednané zboží je možné také vyzvednout v našich kamenných prodejnách v Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou.

IV. Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce
Prodejcem je společnost Highland sport s.r.o., Jihlavská 248, 580 01 Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy.
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

 • Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce.
 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.eurogripp.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 • Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

 • Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu www.eurogripp.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 • Na základě zákona č. 89/2012 Sb. má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Využije-li nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud nakupující v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy

Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku pak uvádí, že odstoupí-li nakupující od kupní smlouvy, prodejce mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu nakupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Kontakt:
Highland sport s.r.o.
Jihlavská 248
Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy
580 01

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.eurogripp.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

 • závaznost objednávek, informace o učiněné objednávce (e-mailem)
 • způsoby a doby dodávky
 • standardní metody plateb, standardní výše poštovného a balného...

V. Platební podmínky

Na dobírku
Zboží Vám bude zasláno prostřednictvím České pošty, PPL nebo ČD Kurýr. Platba bude provedena u zákazníka. Tento způsob doručení vyžaduje, aby na uvedené adrese byl zákazník nebo osoba oprávněná k převzetí zboží přes den k zastižení. Doručení zboží do druhého dne od poslání.

Bankovním převodem - proforma (zálohová faktura)
Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proformu a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat. Částku prosím převeďte na účet číslo 78-7948390287/0100 vedený u Komerční banky.

Osobně na prodejně
Možnost vyzvednutí a zaplacení zboží osobně v prodejně: Highland sport, Jihlavská 248, Havlíčkův Brod - místní část Šmolovy 580 01 nebo na ulici Palachova 2285/39 ve Žďáře nad Sázavou.

Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Od roku 2014 se považuje lhůta za dodrženou, i pokud v jejím průběhu odešlete oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • na odávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být nepoškozené pokud možno v neporušeném obalu
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 • zboží musí být doručeno na adresu: Highland sport, Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod 580 01.

Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem na adresu hb@highland-sport.cz).

Žádost musí obsahovat

 • Vaší plnou adresu
 • Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo….
 • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno ze strany obchodu
Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

VI. Cena za dopravu

Cena za poštovné a balné činí 100 Kč včetně DPH plus 30 Kč dobírka. Dopravné se neplatí při osobním odběru. Pří objednávce nad 1000 Kč za Vás poštovné a balné hradí firma Highland sport.

VII. Řešení sporů - novela zákona o ochraně spotřebitele

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, jehož novela vstoupila v účinnost dne 1.2.2016, je prodávající povinnen jasným a srozumitelným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, který je věcně příslušný.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@tripsport.cz.

 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekcenebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

 4. České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 9. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv také na dTest, o.p.s. (dále jen „dTest“) přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 10. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 11. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.eurogripp.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Soubory cookies e-shop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a anlýze návštěvnosti. Přečtětě si více o souborech cookie.